Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

Vzdělávací program je zaměřen na pracovní ,výtvarné,pohybové a vzdělávací aktivity, které vycházejí ze zkušeností a schopností učitelek.
Seznamujeme děti s výtvarnými technikami a materiály,poskytujeme jim prostor pro  sebevyjádření,seznamujeme děti s lidovými zvyky a tradicemi,které i společně prožíváme.
Nedílnou součástí je výchova ke zdravému životnímu stylu.
Zaměřujeme se na poznávání světa kolem nás, přírody a jejich změn.Vedeme děti k její ochraně.
Nabízíme dětem podnětné , estetické a radostné prostředí,ve kterém se budou cítit bezpečně.Našim dětem chceme být dobrými kamarády.
Našim záměrem je rozvíjení samostatnosti, zdravého sebevědomí a tvořivosti dětí.
Součástí ŠVP je i realizace projektu „Hry bez hranic“,jehož  záměrem je setkávání s dětmi ze sousední  MŠ v SRN.
Při sestavování našeho programu bylo bráno na zřetel že jsme vesnická mateřská škola a proto využíváme možnosti ,které nám vesnice nabízí.
ŠVP je dokument který se na základě získávání nových poznatků,zkušeností a změnami podmínek neustále vyvíjí.
Posláním školy je rozvíjet cestou přirozeného učení osobnost dítěte tak, aby bylo schopno samostatně a zdravě sebevědomě myslet,rozhodovat a jednat  v souladu s obecně uznávanými životními  a mravními hodnotami přiměřeně k jeho věku a schopnostem.
Důležitým záměrem našeho programu je,aby každé dítě cítilo,že je nedílnou součástí naší školy,aby tu získávalo nové kamarády,dovedlo si s nimi hrát a spolupracovat.Podporujeme vytváření kladných vzájemných vztahů  (vytváření společných pravidel).Úkolem je  adaptace dětí na vstup do MŠ.
Formou přirozené přiměřené výchovy a vzdělávání chceme dětem pomáhat objevovat a předávat poznatky a dovednosti.Dětem je umožněno vnímat okolní svět všemi smysly na základě vlastních prožitků -(výlety ,divadelní představení,besedy,tradice a další).
Důležité je vytváření dobrých vztahů mezi školou,rodinou a veřejností (společné akce).
Přiměřeně  rozvíjíme  vztahy k přírodě,vedeme je k tomu aby si všímaly  jejich proměn a zároveň je vedeme k ochraně přírody (časté vycházky do lesa,k rybníku, na louky).Tím se zaměřujeme i na oblast ekologie.
K rozvoji tělesné zdatnosti využíváme vhodných metod,pomůcek a dostatek pohybových aktivit při pobytu venku.Děti mají  dostatek podnětů ke spontánním pohybovým aktivitám.Vedeme je ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb a otužování).
Vzhledem k tomu,že MŠ navštěvují děti vietnamské národnosti,k jejich vzdělávání nabízíme indiv.péči a to hlavně k rozvoji jazykového  a řečového projevu.
Mezi oblíbené formy,které naplňují záměry vzdělávání patří i další aktivity-např. divadla,výlety,akce s rodiči,besídky,…
Pro daný týden si učitelky zvolí aktuální téma,které však mohou po společné domluvě např. prodloužit nebo změnit (zájem dětí,aktuální situace apod.)
Důležitou součástí našeho programu je i spolupráce s rodiči /indiv.pohovory, schůzky,slavnosti,společné akce,../ s místní základní školou/kulturní akce,vzájemné návštěvy,../a v neposlední řadě i s okolními MŠ zejména s MŠ Přimda a MŠ Vohenstrauss ze SRN.
Vzdělávání probíhá ve všech činnostech prostřednictvím spontánních a řízených aktivit.
Dětem ponecháváme dostatečný prostor k jejich hrám-(aktivita dětí převažuje nad řídící činností učitelky).
Omezujeme tím učení formou předávání hotových poznatků a slovního poučování.
Důraz klademe na přirozené učení prožitky,praktickými zkušenostmi a experimenty. Využíváme hry s prvky tvořivé dramatiky (vyjadřování se pomocí těla a gest).
Učení uskutečňujeme individuálně i ve skupinách hravými formami (hrací koutky, výběr činností dle potřeb dětí ve skupinkách,individuálně nebo v kolektivu).
K činnostem děti nenutíme,mohou se zapojovat  dle svých zájmů a potřeb.
Svými pracemi se podílejí na výzdobě školy, čímž podporujeme dětskou tvořivost, fantazii, seberealizaci.
Předškolním dětem nabízíme hru na flétnu a kroužek “Předškoláček“, který je zaměřen zejména na výtvarné činnosti a práci s keramikou.
Všechny děti mají rovnocenné postavení.
Učitelky respektují individuální potřeby dětí, používají podporující a podněcující metody práce.

zpět