Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 

Mateřská škola Rozvadov,okres Tachov,příspěvková organizace

 

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

Vydal:

Mateřská škola Rozvadov,okres Tachov,příspěvková organizace

Schválila:

ředitelka školy – Lenka Filová

Platnost:

Od 1.5.2018

Č.j.

MŠR  20/2018

Závaznost:

směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ

 

Předškolní  vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/tab.gif

Na základě § 34 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka Mateřské školy Rozvadov, okres Tachov (dále jen mateřská škola) následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

Kritéria  :

1 . Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

     (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) –

       § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2) ve znění pozdějších předpisů)

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu

 (dále jen "spádová mateřská škola")

2. Děti podle věku  :  4-leté

                                     3-leté

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího a čtvrtého roku věku ,

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) – § 34 odst.3

ve znění pozdějších předpisů)

pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu

(§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

3. Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2 , ve znění pozdějších předpisů))

k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti  s trvalým pobytem v obci Rozvadov

4.Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

ve znění pozdějších předpisů)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

Pokud nebude naplněna kapacita dětmi staršími ,mohou být přijaté děti , které dosáhnou nejpozději

  ke dni 31.12.2018….3.let věku

5.Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší.

/pokud nebude naplněna kapacita dětmi s TP v obci Rozvadov/

 

 

 

Podmínky:

V případě shodnosti posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna k jednotlivým bodům

  • dosažení věku dítěte k 31.12.2018 (starší dítě má přednost)
     
  • doložení výdělečné činnosti zákonných zástupců

/Skutečnost, že zákonní zástupci dítěte nejsou schopni zajistit celodenní péči o dítě, prokazuji potvrzením zaměstnavatele, eventuelně jiným dokladem o trvání pracovního poměru(např. pracovní smlouva), předložením čestného prohlášení, dokladem o studiu, dokladem o tom, že jsou OSVČ, popř. jsou uchazeči o zaměstnání, kteří v rámci rekvalifikace nejsou schopni celodenně pečovat o nezletilé dítě./

 

  • přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.
  • Jako dispoziční rezerva ředitelky mateřské školy se vyhrazuje 1 místo.
  •  Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí ( Vyhláška  o předškolním vzdělávání 14/2005 , par.2 , odst 2)
  • Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnkách mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zák.zástupci doporučeně na adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k předškol.vzděl.

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

V Rozvadově….. dne 9.4.2018

Lenka Filová

         ředitelka MŠ  Rozvadov