Jdi na obsah Jdi na menu
 


05.jpg

Charakteristika a záměry bloku
Jaro na zahradě,louce ,probouzení přírody-změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem.
Charakteristika roč.období,uvědomování si zákl.lidských potřeb-teplo-světlo,rozvoj smyslového vnímání.
Svátky jara,život dom.zvířat – vnímání jara a  znaků v přírodě – probouzení přírody.
Oslava svátku čarodějnic – seznámení s tradicí,zapojení rodičů,příležitost k užití si legrace.
Kvetoucí příroda,život hmyzu ,svátky jara.
Příprava oslavy k svátku maminek –hud.poh.hry,písničky,básně,..

Záměry a cíle
Přiblížit dětem  změny v přírodě,těšit se z probouzejícího se života.
Vytváření pozitivního vztahu k místu kde žijeme a úcty k životu ve všech jeho formách (ochrana živé a neživé přírody)

 

Přibližná délka realizaceobr-05.jpg
Předjaří ,jarní období /březen, duben,květen/

Dílčí vzdělávací cíle

1/Dítě a jeho tělo
Rozvíjet poznatky o těle a jeho zdraví,rozvíjet ovládání pohybového aparátu.
Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti a praktických dovedností.

2/Dítě a jeho psychika
Rozvíjet soustředěné vnímání a kultivované vyjadřování.
Podporovat a rozvíjet zájem dětí o objevování,experimentování,řešení problémů.
Rozvoj tvořivosti /tvořivé myšlení,řešení problémů,zvídavost/
Rozvíjet schopnost sebeovládání /zaměření na předškolní děti/
 
3/Dítě a ten druhý
Rozvíjet kooperativní dovednosti-ohleduplnost,spolupráce,ochota pomoci,respektování druhého,zdvořilostní návyky.
Upevňování prosociálních postojů /citlivost,tolerance,respekt k druhému/

4/Dítě a společnost
Umožňovat vyjadřování vztahů a postojů ke světu i k životu.
Vytváření estetického vztahu k životu,ke kultuře /tradice/
 
5/Dítě a svět
Probouzet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a přírodou.

zpět